logo


 

§ 1 Namn

 

Föreningens namn är Föreningen Data3. 

 

§ 2 Föreningens ändamål

 

Data 3 är en oberoende användarförening och kompetensnätverk för företag och personer med intresse för IBM Power Systems. Föreningens syfte är att dels verka för ömsesidigt utbyte av erfarenheter dels aktivt bidra till kunskapsspridning avseende hård- och mjukvaror, kommunikation och gränssnitt mot andra plattformar.

 

§ 3 Medlemskap

 

§ 3.1 Företag som arbetar med IBM Power Systems äger rätt att ansöka om medlemskap i föreningen, s.k. företagsmedlemskap. Företagsmedlemskap ger rätt att delta på aktiviteter och tillgång till föreningens medlemstidning & övriga förmåner.

 

§ 3.2 Enskilda personer som arbetar enligt § 3.1, äger rätt att ansöka om medlemskap, s.k. personligt medlemskap och erhåller samma möjligheter och förmåner.

 

§ 3.3 Hedersmedlemskap. Föreningen kan utse till hedersmedlem sådan person som synnerligen främjat föreningens intressen och strävanden. Förslag till hedersmedlem lämnas av föreningsmedlem. Hedersmedlem betalar ej föreningsavgift.

 

Ansökan om medlemskap ska ställas till föreningens styrelse, som prövar ansökan.

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som ej erlagt medlemsavgift eller på något sätt misskrediterar föreningen.

 

§ 4 Föreningsavgift

 

Årsmötets beslutar om medlemsavgifternas storlek gäller nästkommande verksamhetsår.

 

§ 5 Föreningens räkenskapsår

 

Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 juli till 30 juni.

 

§ 6 Föreningens förvaltning

 

För föreningens förvaltning ansvarar dess styrelse.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning. Styrelsen utser inom sig de personer som skall teckna föreningen och bolaget. Avtal mellan föreningen med uppdragstagare, företag och andra föreningar skall alltid beslutas av styrelsen och protokollföras. Kostnader överstigande en fjärdedels (1/4) prisbasbelopp kronor skall alltid beslutas i styrelsen och protokollföras. Det åligger styrelsen att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning för föreningen. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning skall publiceras.

 

§ 7 Styrelse

 

Föreningens angelägenheter administreras av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och max sju (7) ledamöter. Ordföranden väljs direkt av årsmötet på ett (1) år. Övriga ledamöter väljs av årsmötet med en mandattid av två (2) år varav minst en (1) stycken skall väljas varje år, eftersom styrelsen skall eftersträva kontinuitet i styrelsesammansättningen. Styrelsen utser inom sig ansvariga för övriga ansvarsområden.

Föreningens styrelse är ledamöter i dotterbolaget. Styrelsen utser inom sig en representant för föreningen att representera föreningen vid bolagsstämma i dotterbolag.

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet styrelseledamöter begärt möte.

 

§ 8 Beslutsförhet

 

Styrelsen är beslutsför när samtliga styrelseledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande.  Ordföranden har utslagsröst.

 

§ 9 Valberedning  

 

Ordinarie årsmöte väljer för tiden fram till utgången av nästa ordinarie årsmöte en valberedning, bestående av en (1) till två (2) personer.  Valberedningens förslag skall presenteras tillsammans med kallelsen till årsmötet.

 

§ 10 Årsmöte

 

Årsmöte hålls varje år senast fem (5) månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse skall publiceras till  medlemmar senast en (1) månad före årsmötet. Rösträtt har medlemmar som senast vid årsmötet betalat medlemsavgiften. Röstlängd skall upprättas.

 

Dagordningen vid årsmötet skall ha följande innehåll:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av funktionärer för årsmötet – ordförande – sekreterare

§ 3 Fastställande av upprättad röstlängd

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordförande ska justera

      årsmötesprotokollet  

§ 5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

§ 6 Fastställande av dagordningen

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 8 Fastställande av resultat-och balansräkning för föreningen och koncernen

§ 9  Beslut om disposition av föreningens resultat

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Föreningen Data3

§ 11 Fastställande av styrelsearvoden

§ 12 Val av ordförande på ett år

§ 13 Val av ledamöter på två år

§ 14 Fastställande av medlemsavgifter och serviceavgift

§ 15 Av medlem inlämnade förslag

§ 16 Av styrelsen inlämnade förslag

§ 17 Godkännande av budget

§ 18 Beslut av direktiv för föreningens representant på bolagsstämman i Data-3 Föreningens      

        Service AB

§ 19 Stadgeändring

§ 20 Övriga frågor

§ 21 Mötets avslutande

 

Medlemmar kan senast en och en halv månad innan årsmötet inkomma till styrelsen med förslag som skall tas upp under § 15.

Förslag som skall behandlas av årsmötet under § 15 med styrelsens utlåtande och § 16 skall vara med i kallelsen till årsmötet.

Den medlem som väckt förslag skall vara föredragande.

Styrelsen utser sin föredragande som skall lämna styrelsens rekommendation beträffande uppkomna förslag enligt §15.

Ordföranden för årsmötet får inte påverka årsmötet utan skall endast leda årsmötet och se till att föreningens stadgar efterlevs.

Andra förslag utöver valberedningens till val av styrelsemedlemmar kan lämnas vid årsmötet av röstberättigad medlem.

 

§ 11 Extra årsmöte

 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom fjorton (14) dagar kalla till sådant möte att hållas inom två (2) månader från kallelsen. Kallelsen med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast sju (7) dagar före årsmötet publiceras.

 

Vid extra möte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.   

 

§ 12 Röstning och val

 

Varje medlem har en röst. All röstning sker genom öppen röstning av medlemmar närvarande vid årsmötet. Vid röstning gäller enkel majoritet i alla frågor utom beträffande stadgeändring som kräver tre fjärdedels (¾) majoritet.

 

§ 13 Stadgar

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två (2) på varandra följande möten varav ett (1) skall vara årsmöte. Vid det första mötet skall ändringarna biträdas av minst 2/3 angivna röster. Vid det andra mötet som skall äga rum tidigast två (2) månader efter det första, gäller för beslut enkel majoritet. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

§ 14 Upphörande

 

Beslut om föreningens upphörande kan endast fattas av röstberättigade medlemmarna på två på varandra följande årsmöten. Vid föreningens upphörande skall befintliga tillgångar fördelas mellan medlemmarna.